Call Now for more information 24/7:

+357 25 200 000

+357 25 200 000

Dr. Mourtzis Nikolaos

CARDIΟVASCULAR SURGEON

Dr. Michalis Demosthenous

CARDIΟVASCULAR SURGEON

Dr. Konstantinos Diplaris

CARDIΟVASCULAR SURGEON